نویسنده = �������� �������������������� ������ ��������
محاسبه مقاومت شناور سه‌بدنه و تخمین عدم قطعیت در شرایط آب آرام بواسطه روش‌های آزمایشگاهی و عددی

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 253-271

10.22044/jsfm.2022.11036.3437

سعید کرمی؛ روح الله هادی پورگودرزی؛ محمد زندراد مجرد


تحلیل پروانه‌ ملخی بوسیله روش‌های المان پره - ممنتوم و عددی برای وسیله پیشرونده زیرسطحی

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 225-245

10.22044/jsfm.2021.10624.3353

سعید کرمی؛ صابر قلی نیا؛ روح الله هادی پورگودرزی