نویسنده = �������� ������������������ ��������
شبیه سازی عددی سقوط آزاد اجسام استوانه‌ای به کمک روش برهم نهادن شبکه

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 1-16

10.22044/jsfm.2016.790

حسین امین اسماعیلی؛ محسن ثقفیان؛ محمد علی بدری