نویسنده = ������������ ������ ��������
تحلیل ارتعاش آزاد غیرخطی قطاع دایره ای توخالی در تماس با سیال

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 73-86

10.22044/jsfm.2021.2171

رضا شهوه؛ علی اصغر جعفری؛ عادل مقصودپور؛ علی رضا محمدزاده


کنترل فعال ارتعاشات پوسته مخروطی مدرج تابعی چرخان از طریق وصله‌های پیزوالکتریک

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 13-29

10.22044/jsfm.2020.9885.3220

محمد جعفری نیاسر؛ علی اصغر جعفری؛ محسن ایرانی رهقی؛ محمد جواد بابایی


ارتعاشات آزاد پوسته مخروطی مدرج تابعی چرخان با وصله‌های از جنس مواد هوشمند

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 127-140

10.22044/jsfm.2020.9504.3143

محمد جعفری نیاسر؛ علی اصغر جعفری؛ محسن ایرانی رهقی


بررسی تجربی و عددی اثر تنش پسماند جوشکاری بر فرکانس های طبیعی

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 91-101

10.22044/jsfm.2017.914

امیرحسین مجیدی راد؛ علی اصغر جعفری