نویسنده = ���������� �������������� ������
مطالعه طول تغییرشکل در فرایند شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1-14

10.22044/jsfm.2022.10920.3423

حسن بادپروا؛ حسن مسلمی نائینی؛ محمد مهدی کسائی؛ یعقوب دادگر اصل؛ بهنام عباس زاده


مطالعه عددی و تجربی برش گیوتینی یک پروفیل پیچیده‌ تولید شده به روش شکل‌دهی غلتکی

دوره 10، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-15

10.22044/jsfm.2020.8537.2952

رضا غفاری تراب ترکی؛ حسن مسلمی نائینی؛ محمد مهدی کسائی؛ حسین طالبی قادیکلایی


مطالعه تاثیر روش‌های کالیبراسیون بر دقت معیارهای شکست نرم پدیدار شناختی در فرایند شکل‌-دهی ورق‌های فلزی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-16

10.22044/jsfm.2020.8212.2863

حسین طالبی قادیکلایی؛ حسن مسلمی نائینی؛ محمدجواد میرنیا؛ محمد علی میرزایی؛ حمید گرجی؛ سرگی الکساندروف