نویسنده = ������������ ����������
تحلیل دینامیکی و کنترلی ناپایداری جریان دوفازی در فرایند جوشش

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 165-181

10.22044/jsfm.2021.8897.3016

محمدرضا شاه نظری؛ اشکان امجدی؛ علی صابری؛ میلاد فلاحی