نویسنده = ���������������� ����������
شناسایی ناحیه تشکیل احتراق گروه قطره به‌وسیله پارامتر شاخص شعله در شعله اسپری جریان متقابل آرام

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 212-199

10.22044/jsfm.2020.8802.2998

مراد هواسی؛ فتح الله امی؛ فاطمه چیتگرها؛ زهیر صبوحی