نویسنده = �������������� ��������
تحلیل دینامیکی سپر خودرو با اتصالات هوشمند

دوره 1، شماره 3، آذر و دی 1390، صفحه 101-113

10.22044/jsfm.2012.85

عبدالحسین فریدون؛ سید حسن کمالی؛ حسین همتیان