نویسنده = ������������ �������������� ��������
کنترل مود لغزشی- فازی ربات با مفاصل انعطاف پذیر

دوره 3، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 23-32

10.22044/jsfm.2014.238

محمد مهدی فاتح؛ مهدی سوزنچی کاشانی؛ علی اصغر عرب