نویسنده = �������������� ������ ����������
مطالعه عددی تاثیر آشفتگی جریان ورودی عرضی بر مسیر و شکست پاشش جت مایع در جریان عرضی گازی

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 167-179

10.22044/jsfm.2019.8270.2876

بهرام جلیلی؛ فتح الله امی؛ سید سلمان نورآذر؛ داوود دومیری گنجی