نویسنده = ������������ ����������
تحلیل رفتار دینامیکی خط لوله انتقال گاز در اثر تغییرات دبی جریان

دوره 1، شماره 2، مهر و آبان 1390، صفحه 91-99

10.22044/jsfm.2012.54

گلناز مرادی؛ سید مصطفی حسینعلی پور؛ شهریار داری پور