نویسنده = �������� �������� ������������ ��������
شبیه‌سازی عددی و آشکارسازی جریان دوفازی گاز- پودر فلز در فرایند پوشش‌دهی لیزر

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 183-197

10.22044/jsfm.2021.9562.3157

محمد باقر مهکی؛ مهدی نیلی احمد آبادی؛ احسان فروزمهر