نویسنده = ���������������� ��������
بررسی دوبعدی میدان جریان جابجایی آزاد حول یک استوانه‌ افقی داغ غوطه ور در آب با استفاده از تکنیک PIV

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 107-117

10.22044/jsfm.2014.251

میثم طاهریان؛ مهدی نیلی احمدآبادی؛ محمد ضابطیان؛ مهران کرباسی پور