نویسنده = ���������� ������������������
اثرزاویه قرارگیری الیاف بر روی چقرمگی شکست بین لایه ای در مودI ماده مرکب الیاف شیشه/اپوکسی

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 183-187

10.22044/jsfm.2014.322

عبدالحسین فریدون؛ سیدعلیرضا ثابت؛ شکوفه دولتی؛ محمدرضا اسماعیلی