نویسنده = ���������� ���������� ��������
مدلسازی امواج هدایت شده با استفاده از روش نیمه تحلیلی المان محدود نوع پی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22044/jsfm.2023.12732.3701

الیاس میرزایی کاخکی؛ جلیل رضایی پژند


بررسی غیرخطی آیروالاستیسیته صفحه ترک‌دار همسانگرد در جریان فراصوت

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 1-12

10.22044/jsfm.2021.9263.3090

سید سعید مظفریان؛ جلیل رضایی پژند


بررسی تاثیر میراگر خارجی الکترورئولوژیکال بر رفتار کمانش دینامیکی صفحه فلزی

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 25-36

10.22044/jsfm.2014.294

محمد حسین زاده؛ جلیل رضائی پژند