نویسنده = ���������� ���������� �������� ����������