نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
ارزیابی تغییرات تنش پسماند طولی در راستای ضخامت در اتصال جوشی‌آلیاژ آلومینیوم 5086

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 1-16

10.22044/jsfm.2017.5343.2313

محمد افتخاری؛ مهدی احمدی نجف آبادی؛ محمدرضا فراهانی