نویسنده = ���������� ���������� ����������
جریان آرام سیال غیرنیوتنی در تبدیل واگرای متقارن محوری

دوره 1، شماره 3، آذر و دی 1390، صفحه 69-79

10.22044/jsfm.2012.82

محمدمحسن شاه مردان؛ محمود نوروزی؛ سبحان مسیبی درچه