نویسنده = �������� ���������������� ��������
تأثیر بکارگیری نانوروانکار حاوی ذرات TiO_2 بر عملکرد یاتاقان‌های ژورنال غیرمُدور دولُب

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 103-116

10.22044/jsfm.2022.11484.3513

ابوالفضل رسولی زاده شورکی؛ مهدی زارع مهرجردی؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ رضا رشیدی میبدی


تأثیر عمق بافت‌های سطحی پوسته بر عملکرد حالت پایدار یاتاقان‌های ژورنال گازی غیرمدور دو لُب

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 273-286

10.22044/jsfm.2021.10884.3415

مهدی زارع مهرجردی؛ رضا رشیدی میبدی؛ محمدحسین مظفری