نویسنده = ���������� ����������������������
اندازه‌گیری کسر حجمی فازها در یک جریان دو فازی گاز-مایع با استفاده از پراکندگی تابش گاما

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 179-187

10.22044/jsfm.2017.4896.2229

علی فاتحی پیکانی؛ غلامحسین روشنی؛ سیدامیرحسین فقهی