نویسنده = ���������� ������������������ ��������
پیش‏بینی پدیده چتر در فرایند داخل‏تراشی با استفاده از نتایج آزمون‏های عملی و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 10، شماره 3، مهر 1399، صفحه 121-133

10.22044/jsfm.2020.8191.2861

مریم خلیلی گشنیگانی؛ منصور رفیعیان؛ محمد مهدی ابوترابی