نویسنده = �������� ���������� ��������������
توسعه یک رابطه کاربردی برای تخمین افت فشار در مته حفاری کاجی با استفاده از مدل رئولوژیک بینگهام

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 45-57

10.22044/jsfm.2022.7200.2657

سید سعید بحرینیان؛ امین نباتی؛ ابراهیم حاجی دولو