نویسنده = ���������� ���������������� ��������������