نویسنده = ���������� �������������� ������ ����������