نویسنده = ������������������ ������ ��������
مدلی جدید برای لزجت دینامیکی نانوسیال نانولوله های کربنی چندجداره (MWCNTs) – اتیلن-گلیکول

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 179-188

10.22044/jsfm.2016.695

محسن برات پور؛ آرش کریمی پور؛ سیف الله سعدالدین