نویسنده = ���������� ���������������� �������� ��������
بررسی تاثیر پارامترها بر تنش گشودگی مثلثی در ورق‌های همسانگرد محدود

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 35-50

10.22044/jsfm.2017.947

محمد حسین بیاتی چالشتری؛ محمد جعفری