نویسنده = ������������ �������� ����������
بررسی تجربی استفاده از لوله های حرارتی نوسانی در مقیاس بزرگ بر عملکرد حرارتی آبگرمکن خورشیدی صفحه تخت

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 57-66

10.22044/jsfm.2013.107

هادی کارگر شریف آباد؛ محمد بهشاد شفیعی؛ محمد طیبی رهنی؛ مجید عباسپور