نویسنده = ������ ���������� ����������
شبیه سازی نیروهای تعاملی یک دستگاه توانبخشی راه رفتن با مدل اسکلتی-عضلانی انسان

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1-12

10.22044/jsfm.2023.12143.3634

ریحانه چگینی؛ برهان بیگ زاده؛ محمدرضا حق جو؛ وحید فیروزی